Χρήση Cookies

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει μια καλύτερη και εξατομικευμένη εμπειρία χρήσης. Αν συνεχίσετε την πλοήγηση, αποδέχεστε την χρήση των cookies.  Περισσότερες Πληροφορίες.

   Ελληνική πολιτιστική διπλωματία
   Ελληνική πολιτιστική διπλωματία

   Ελληνική πολιτιστική διπλωματία

   13,50 €
   15,00 €
   Έκπτωση 10%
   Με ΦΠΑ
   rating Δεν υπάρχουν κριτικές προς το παρόν
   978-960-458-649-3
   Αποστολή σε 1-3 εργάσιμες ημέρες
   Σύγχρονες προσεγγίσεις. Μελλοντικές προκλήσεις
   Ποσότητα
   • Αποστολές:Αποστολές:Κόστος 2,20 ευρώ για όλη την Ελλάδα. Αντικαταβολή 1,30. Δωρεάν αποστολές για παραγγελίες των 45 ευρώ

   Ελληνική πολιτιστική διπλωματία


   Σύγχρονες προσεγγίσεις. Μελλοντικές προκλήσεις


   Συγγραφέας: Συλλογικό έργο
   Εκδόσεις : Επίκεντρο
   ISBN : 978-960-458-649-3
   Έτος έκδοσης: 2021
   Διαθεσιμότητα: Κυκλοφορεί
   Εξώφυλλο: Μαλακό εξώφυλλο
   Σχήμα: 24x17
   Σελίδες: 288


   Περιγραφή
   Κα­θώς η Ελ­λά­δα δι­α­νύει τα πρώ­τα της βή­μα­τα με­τά την πε­ρί­ο­δο της οικο­νο­μι­κής κρί­σης, οι ευκαι­ρί­ες που ανοί­γο­νται μπρο­στά της, προ­κει­μέ­νου να το­πο­θε­τη­θεί στο πα­γκό­σμιο στε­ρέ­ω­μα υφαί­νο­ντας ένα νέο αφή­γη­μα για τον εαυ­τό της, είναι πολ­λές. Ιστο­ρι­κά, η Ελ­λά­δα δί­νει ιδι­αί­τε­ρη βα­ρύ­τη­τα στην πο­λι­τι­στι­κή της κλη­ρο­νο­μιά και προ­ω­θεί την εικό­να μι­ας χώ­ρας «πο­λι­τι­στι­κού γί­γα­ντα». Παρ? όλα αυτά, υπάρ­χουν πολ­λά ερω­τή­μα­τα που ανα­φύ­ο­νται σε σχέ­ση με την πραγ­μα­τι­κή δι­ά­στα­ση και έκτα­ση της άσκη­σης πο­λι­τι­στι­κής δι­πλω­μα­τί­ας απο την Ελ­λά­δα. Ποιοι είναι οι κρα­τι­κοί φο­ρείς που ασχο­λού­νται με τον σχε­δι­α­σμό της στρα­τη­γι­κής στον το­μέα του Πο­λι­τι­σμού στις εξω­τε­ρι­κές σχέ­σεις, Ποια είναι τα στοι­χεία εκεί­να του πο­λι­τι­σμού που τε­λι­κά επι­λέ­γο­νται για την προ­ώ­θη­ση της χώ­ρας μας στο εξω­τε­ρι­κό και συμ­βάλ­λουν στη δη­μι­ουρ­γία ενός «με­γά­λου αφη­γή­μα­τος», Τέ­λος, πό­σο κα­τα­κερ­μα­τι­σμέ­νη είναι η άσκη­ση της πο­λι­τι­στι­κής δι­πλω­μα­τί­ας στην Ελ­λά­δα,

   Το βι­βλίο αυτό φι­λο­δο­ξεί να απα­ντή­σει σε αυτά τα ερω­τή­μα­τα και να εξε­ρευ­νή­σει τα όρια της πο­λι­τι­στι­κής δι­πλω­μα­τί­ας όχι μό­νο ως ακα­δη­μα­ϊ­κό πε­δίο, αλ­λά και ως πε­δίο άσκη­σης πο­λι­τι­κής. Ο πα­ρών τό­μος συ­γκε­ντρώ­νει για πρώ­τη φο­ρά ένα φά­σμα ανα­λύ­σε­ων, από­ψε­ων και αφη­γή­σε­ων από τρεις δι­α­φο­ρε­τι­κές ομά­δες εν­δι­α­φε­ρό­με­νων: ακα­δη­μα­ϊ­κούς, δι­οι­κη­τι­κά στε­λέ­χη υπουρ­γεί­ων και επαγ­γελ­μα­τί­ες του πο­λι­τι­σμού. Απώ­τε­ρος στό­χος είναι να δι­α­φα­νεί η πο­λυ­σχι­δής φύ­ση του πε­δίου, ώστε να γί­νει κα­τα­νο­η­τό ότι οποι­οσ­δή­πο­τε σχε­δι­α­σμός προς μια κε­ντρι­κή στρα­τη­γι­κή για την πο­λι­τι­στι­κή δι­πλω­μα­τία οφεί­λει να λαμ­βά­νει υπό­ψη πο­λυ­ποί­κι­λες ανά­γκες, φέρ­νο­ντας σε συ­νερ­γα­σία φο­ρείς με πε­ρι­ο­χή ευθύ­νης που πα­ρα­δο­σι­α­κά δεν αλ­λη­λο­ε­φά­πτο­νται.

   Το βι­βλίο απευ­θύ­νε­ται τό­σο σε σπου­δα­στές δι­ε­θνών σχέ­σε­ων όσο και πο­λι­τι­στι­κής δι­α­χεί­ρι­σης, αλ­λά και σε επαγ­γελ­μα­τί­ες του χώ­ρου του πο­λι­τι­σμού που εν­δι­α­φέ­ρο­νται για τη δι­ε­θνή δι­ά­στα­ση του αντι­κει­μέ­νου. Η έκ­δο­ση φι­λο­δο­ξεί να ρί­ξει φως στο πώς η πο­λι­τι­στι­κή δι­πλω­μα­τία δι­οι­κεί­ται σε εθνι­κό επί­πε­δο, προ­χω­ρώ­ντας πέ­ρα από την απλή χαρ­το­γρά­φη­ση του το­πίου στην ανά­δει­ξη των αντι­θέ­σε­ων που το ση­μα­δεύ­ουν, εισά­γο­ντας έναν βα­θύ­τε­ρο προ­βλη­μα­τι­σμό για το μέλ­λον της πο­λι­τι­στι­κής δι­πλω­μα­τί­ας στην Ελ­λά­δα.

   Εισήγηση: Βαλλιανάτος, Στέφανος Δρ || Βλάσσης, Αντώνιος, Δρ || Γαλιατσάτου, Παναγιώτα || Θεοδούλου-Χαραλάμπους, Έλενα, Δρ || Κιζλάρη, Δήμητρα || Κολοκυθά, Όλγα || Κουρή, Μαρία, επιστήμονας πολιτιστικής διαχείρισης || Κωστάκης, Μάριος || Μάγκου, Ματίνα, Δρ || Μακρής, Σπυρίδων, Δρ. Πολιτικής Επιστήμης || Μπουτσιούκη, Σοφία || Σαραγά, Νικολέττα || Σιεχατέ, Μαρία || Τσιάβος, Πρόδρομος
   Επίκεντρο
   978-960-458-649-3

   Χαρακτηριστικά

   Συγγραφέας
   Συλλογικό έργο
   Ετός Έκδοσης
   2021
   Νέο

   20 ακόμα προϊόντα στην ίδια κατηγορία:

   Ελληνική πολιτιστική διπλωματία

   13,50 €
   15,00 €
   Έκπτωση 10%
   Με ΦΠΑ
   rating Δεν υπάρχουν κριτικές προς το παρόν
   978-960-458-649-3